Opći uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Društvo Sarajevski kiseljak d.o.o., Kraljice mira 7, Kiseljak, ID: 4236097460009 (dalje u tekstu: Sarajevski kiseljak) pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni www.sarajevski-kiseljak.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.sarajevski-kiseljak.ba. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Korisnika.

Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.

Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), zbog više sile te Sarajevski kiseljak d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Sarajevski kiseljak ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Sarajevski kiseljak.

Sarajevski kiseljak pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Sarajevski kiseljak je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Sarajevski kiseljak može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

Sarajevski kiseljak pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

 

2. PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Sarajevski kiseljak zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na Internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

3. RAČUNALNA OPREMA

Korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Sarajevskog kiseljaka te sve sa tim povezane troškove. Sarajevski kiseljak nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

 

4. PONAŠANJE KORISNIKA

Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane ili na drugi način dostupne putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo Sarajevskog kiseljaka.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Sarajevski kiseljak d.o.o. i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Sarajevskog kiseljaka, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Sarajevskom kiseljaku.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Sarajevskog kiseljaka ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

 

5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga (žigovima), logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na Internetskim stranicama Sarajevski kiseljak ima isključivo pravo vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Sarajevski kiseljak je registrirani žig tvrtke Sarajevski kiseljak te su stoga sva prava u odnosu na taj  žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Sarajevski kiseljak je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUCIRANJE, PREINAKA, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MIJENJANJE INTERNETSKIH STRANICA NA DRUGI NAČIN BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA  SARAJEVSKOG KISELJAKA STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva, te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Sarajevskog kiseljaka i nositelja autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na Internetskim stranicama postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Sarajevski kiseljak ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal zaštićen  autorskim pravom.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio Internetskih stranica, Korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima, te Sarajevskom kiseljaku daje izričito besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti)  vremenski i prostorno neograničeno. Korisnik također daje drugim Korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose na Sarajevski kiseljak, kao i njene podružnice, povezana društva i treće pružatelje usluga i licencirana društva, te svatko od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 

6. LICENCE I ŽIGOVI

Objavom na ili putem Internetskih stranica Korisnik je Sarajevskom kiseljaku dao besplatnu, prostorno i vremenski neograničenu licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

Korištenjem ili pristupom Internetskoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Sarajevskom kiseljaku i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici odgovorni su  za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 

7. IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

KORISNIK IZRIČITO IZJAVLJUJE DA  KORISTI INTERNETSKE STRANICE ISKLJUČIVO NA SVOJU ODGOVORNOST. SARAJEVSKI KISELJAK, NJENE PODRUŽNICE, MATIČNE KOMPANIJE, KAO NI JEDAN OD NJIHOVIH ZAPOSLENIKA, AGENATA, TREĆIH PRUŽATELJA USLUGA ILI LICENCIRANIH TVRTKI NE JAMČE DA UPORABA INTERNETSKE STRANICE NEĆE BITI PREKINUTA ILI DA ĆE BITI BEZ GREŠAKA, NITI JAMČE ZA (I) POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM  INTERNETSKE STRANICE ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO INTERNETSKIH STRANICA.

OVA IZJAVA O ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE ŠTETE IZRAVNE ILI NEIZRAVNE, NA MOGUĆE OZLJEDE UZROKOVANE BILO KAKVIM LOŠIM OSOBINAMA, GREŠKOM, IZUZEĆEM, PREKIDOM, BRISANJEM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNIM VIRUSOM, PREKIDOM U KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAĐOM, UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMJENAMA ILI ZLOUPORABOM ZAPISA, RASKIDOM UGOVORA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMAROM ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM. KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA SARAJEVSKI KISELJAK NIJE ODGOVORNA ZA UVREDLJIVO, NEPRIKLADNO ILI PROTUZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA, TE DA RIZIK OD ŠTETA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA NAVEDENOG U POTPUNOSTI LEŽI NA KORISNIKU.

NI U KOJEM SLUČAJU SARAJEVSKI KISELJAK ILI DRUGA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA UKLJUČENA U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU INTERNETSKIH STRANICA ILI S NJIMA POVEZANOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJI SOFTVER, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA ILI ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA. KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA SE UVJETI OVOG POGLAVLJA ODNOSE NA CJELOKUPAN SADRŽAJ INTERNETSKIH STRANICA.

UZ PRETHODNO NAVEDENE UVJETE, NI SARAJEVSKI KISELJAK, NITI VLADAJUĆE DRUŠTVO, NITI NJENE PODRUŽNICE, PRUŽATELJI INFORMACIJA ILI PARTNERI KOJI UREĐUJU SADRŽAJ, NEĆE BITI ODGOVORNI, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TRAJANJE, ZA BILO KOJE POGREŠKE, NETOČNOSTI ILI DRUGE NEDOSTATKE, NEPRIKLADNOST ILI NEIZVORNOST INFORMACIJA KOJE SE NALAZE NA  INTERNETSKIM STRANICAMA, KAO I ZA BILO KAKVO KAŠNJENJE ILI PREKID U PRIJENOSU INFORMACIJA DO KORISNIKA, ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE KOJI IZ TOG PROIZLAZE. NITI JEDNA OD GORE NAVEDENIH STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI I IZGUBLJENU DOBIT.

SARAJEVSKI KISELJAK NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI KORISNIK, PRETPLATNIK ILI NEOVLAŠTENI KORISNIK MOŽE POSTAVITI NA INTERNETSKE STRANICE. BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN, A KOJI JE ILI SE MOŽE SMATRATI NEPRIKLADNIM MOŽE U SVAKOM TRENUTKU BITI UKLONJEN OD STRANE SARAJEVSKOG KISELJAKA. SARAJEVSKI KISELJAK ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE, PRILAGOĐAVANJA, IZMJENE, BRISANJA ILI UKLANJANJA BILO KOJEG SADRŽAJA ZA KOJI OCIJENI DA JE NEPRIKLADAN. SARAJEVSKI KISELJAK NITI U KOJEM SLUČAJU NIJE NIKOME ODGOVORNA ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI OD UPOTREBE INTERNETSKIH STRANICA  ILI DRUGIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA KORISNIKOVIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD JE IZRIJEKOM OBAVIJEŠTENA O TAKVIM ŠTETAMA.

Sarajevski kiseljak zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja  koje Sarajevski kiseljak, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa ovi uvjeti neće prestati vrijediti između Korisnika i Sarajevskog kiseljaka.

Sarajevski kiseljak namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na Internetskim stranicama isključivo na područjima za koja je ovlaštena na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Sarajevski kiseljak ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlaštena, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na Internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

 

8. NADZOR

Sarajevski kiseljak ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio  Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Sarajevskog kiseljaka, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja na prethodno navedene stavke, Sarajevski kiseljak zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Sarajevski kiseljak nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Sarajevski kiseljak ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Sarajevski kiseljak ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Sarajevski kiseljak daje. Dostavljanjem informacija, Sarajevski kiseljak ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

 

9. PRIVATNOST

Korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Sarajevskog kiseljaka mogu nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Sarajevski kiseljak ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama te stoga nije odgovorna za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja Korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

 

10. TAJNOST PODATAKA

Sarajevski kiseljak ne želi od Korisnika primati povjerljive informacije ili informacije koje se tiču vlasništva preko Internetske stranice. Bilo koje informacije ili materijali koji se pošalju Sarajevskom kiseljaku tretirati će se kao da NISU povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala Sarajevskom kiseljaku, Korisnik daje Sarajevskom kiseljaku neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Sarajevski kiseljak može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu. Međutim, Sarajevski kiseljak neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Korisnika da koristi njegovo  ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio Internetskih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s Korisnikovim  imenom; ili (c) je to obavezna  učiniti po zakonu.

Bilo kakva vrsta komunikacije Korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Sarajevski kiseljak tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Korisnik daje Sarajevskom kiseljaku pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka Sarajevskog kiseljaka.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na Internetskim stranicama Korisnik ovlašćuje Sarajevski kiseljak i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

 

11. NAKNADA ŠTETE

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Sarajevski kiseljak, vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente za zahtjeve za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom  Internetskih stranica od strane Korisnika.

 

12. SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Sarajevski kiseljak, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koje pribavljaju treće strane i Korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje Korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Sarajevskog kiseljaka. Sarajevski kiseljak, a niti treći pružatelji informacija ne jamče za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koje predstavljaju mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, Korisnika ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s Sarajevskim kiseljakom, Sarajevski kiseljak ne autorizira, te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na Internetskim stranicama od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik Sarajevskog kiseljaka ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Sarajevski kiseljak neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Korisniku leži sva odgovornost da ocijeni točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internetskih stranica.

Internet stranice Sarajevskog kiseljaka sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Sarajevskog kiseljaka, te Sarajevski kiseljak izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na Internet stranicama trećih strana.

 

13. NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi.

 

14. ODRICANJE OD PRAVA

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih u ovim Uvjetima navedenih prava.

 

15. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima  primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uvjete strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja  Internetskih stranica u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem u nadležnosti su nadležnog suda u Travniku uz primjenu mjerodavnog materijalnog bh. prava.

 

16. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 1. listopada 2013. godine do opoziva od strane Sarajevskog kiseljaka.

© 2024. Sarajevski kiseljak d.o.o. Sva prava pridržana.